شرح وظايف معاون درمان

شرح وظایف معاون درمان

1. برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان

2.   پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها

3.   برنامه ریزی طرح های کوتاه مدت و دراز مدت و فعالیتهای مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی باتوجه به امکانات هریک از آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایتمندی ارباب رجوع

4.   بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی درمانی در بیمارستان ،کلینیکها و پاراکلینیکها

5.   نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستانها،کلینیکها و پاراکلینیکها

6.   پیگیری و نظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم از بیماران دیالیزی ،دیابتی و....

7.   بررسی نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی در بخش های درمانی بیمارستان و ارئه گزارش جهت تامین نیرو به ریاست بیمارستان

8.   بررسی و ارائه گزارش جهت تامین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نظر کاربران

9.   برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور تشخیصی درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز

10. ایجاد هماهنگی های های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور در بیمارستان

11. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی

 12. شناسایی پزشکان واجد شرایط و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان جهت گزینش و مشارکت در فرایند جذب و بکارگیری آنها

13. توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات و در این زمینه وهماهنگی تعرفه ها یا سایر ادارات بیمه

14. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط

15. بررسی،تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی ئر جهت ارتقای مستمر شاخص های ارزشیابی

16. هدایت گروههای درمانی و روسای بخش بستری از طریق جلسات و کمیته های بیمارستانی

17. نظارت بر ناظرین بخش های درمانی ،پاراکلینیکی و کلینیکی درحوزه های واگذارشده به مراکر خصوصی

18. سرپرستی گروه های بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت و زیست محیطی در سطح بیمارستان

19. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی و نظارت برکارکرد

20. نظارت برآزمایشگاه و داروخانه و بخش های پاراکلینیکی

21. بررسی شکایات مراجعین

22. نظارت بر امور درمان پزشکان-دستیاران و انترن ها

23. نظارت بر برگزاری کمیته ها

24. حضوروعضویت در شورای عالی کارانه

 

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version