شرح وظايف ستاد هدايت و اطلاع رساني

شرح وظايف ستاد هدايت و اطلاع رساني

هماهنگي اعزام بيماران بين مراكز درماني در استان و خارج از استان

انجام بازديد از مراكز درماني در استان

انجام مشاوره هاي پزشكي مردم

انجام مشاوره هاي پزشكي فوريتهاي 115

انجام مشاوره هاي اورژانس رسيدگي به شكايات مردمي از بخش درمان  

بررسي شكايات بيمارستانها از عملكرد همديگر رفع مشكلات بوجود آمده در مراكز درمانيكه بايد روزانه رفع  گردد از قبيل كمبود داروهاي خاص 

خرابي دستگاههاي تشخيصي مانند سي تي اسكن

پيگيري جهت نياز بيماران به داروهاي ويژه در ساعات غير اداري 

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version