شرح وظايف
يكشنبه, ۲۸ بهمن -۲ ساعت ۰۰:۰۰

 اداره صدور پروانه ها:
1- پذيرش درخواست تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي 
2- صدور پروانه تاسيس جهت موسسات پزشكي و پيراپزشكي
3- صدور پروانه مسئولين فني
4- تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، روند اجرايي تمديد پروانه ها بطور خلاصه عبارت است از:
الف ) تكميل فرمهاي مربوطه توسط موسسات پزشكي وپيراپزشكي وارائه مدارك مربوطه
ب ) بررسي مدارك توسط اداره صدور پروانه ها وتطبيق آنها با پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني
ج ) بازديد از موسسه توسط اداره بازرسي ونظارت و گزارش بازديد به اداره صدور پروانه ها
د ) بررسي نتيجه بازديد توسط اداره صدور پروانه ها
هـ ) اطلاعات شناسنامه اي مركز وارد سايت الكترونيكي شده وسپس به مدت 2سال تمديد مي گردد.
و) ارسال پروانه هاجهت امضاءبه دفتر رياست دانشگاه
5- صدور مجوز فعاليت دفاتر كارشامل :
الف ) كمك دندانپزشكان تجربي
ب ) بهداران تجربي دندان
ج ) لابراتوار پروتزهاي دنداني
6- پذيرش درخواستهاي موسسات پزشكي و پيراپزشكي درخصوص موارد ذيل :
الف ) تغيير مسئولين فني
ب ) تغيير مكان موسسه
ج ) تغيير نام موسسه
د ) تغيير ساعات فعاليت موسسه
هـ ) افزايش واحدهاي درماني سرپايي ( درمانگاهها )
و ) افزايش بخش هاي درماني ( بيمارستانها )
ز ) افزايش يا كاهش تعداد موسسين موسسات
7- ارسال پرونده هاي مربوطه به كميسيون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي ، مواد خوردني و آشاميدني
8- پيگيري موسسات بدون پروانه جهت اقدام براي اخذ پروانه مانند بيمارستانهاي دولتي ، نظامي ، ارگانها ، نهادها ...

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version