شرح وظايف مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 1-تشكيل پرونده جهت مراکز و واحدهای درمان سوء مصرف مواد

2-تشكيل جلسات كميته نظارتي موضوع ماده 31 آئين نامه مراكزدرمان سوء مصرف مواد وتعيين رتبه بندي مراكز 

3-بررسي كيفي خدمات درمان اعتياد شامل بازديد از واحدهای درمان با داروهاي آگونيست مستقر در مراكز درمان سوء مصرف مواد و بررسي پرونده هاي بيماران وصدور اخطاريه و معرفي متخلفين به مراجع ذيربط

4-ابلاغ آئين نامه ها وپروتكل هاي درماني به مراكز مربوطه

5-تهيه وارسال آمار مراكز به مراجع ذیربط

6-تهيه وارسال گزارشات عملکردی 

7-ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف دانشگاه  

8-شركت دركارگاههاي آموزشي ، سمينارها و جلسات هماهنگي

8-ارائه پيشنهادات جهت بهبود گردش كار مراجعين 

9-ارائه نظرات و پيشنهادات حهت تصحيح آئين نامه هاي موجود

10-تشكيل جلسات كميته فرعي مبارزه با دخانيات معاونت درمان 

11-طراحي و توزيع پوستر پمفلت و اطلاعيه در خصوص ممنوعيت استعمال دخانيات

12-راهنمائي وتشويق پرسنل جهت ترك دخانيات

13-اطلاع رساني در خصوص مراكز درمان اعتياد 

14-اطلاع رساني در خصوص مراكز ترك دخانيات

15-به روز رساني فرم بازديد ازمراكز درمان سوء مصرف مواد بر اساس آئين نامه هاي جديد

16-انجام بازدیدهای کیفی خدمات درمان اعتیاد

17-تشکیل واحدهای MMT   در مراکز دانشگاهی 

18-هماهنگی با مراکز جهت شرکت پرسنل در دوره های آ موزشی

19-تهیه پودمانهای آموزشی

20-راهنمائی و جایابی مددجویان جدید و مددجویان مراکز تعطیل شده

21-همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع آوری معتادین خیابانی 

22-نظارت و هماهنگی و تائید نهائی قراردادهای درمانی با بخش خصوصی 

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version