خودارزيابي بيمارستانها
دانشگاه علوم پزشكي......  
بيمارستان.......  
عنوان استانداردخودارزيابي بيمارستانتوان بيمارستان جهت بهبود برنامهارزيابي دانشگاه
نقاط قوتقابل بهبودامتياز كسب شدهامتياز كاملهيچتا حدوديكاملنقاط قوتقابل بهبودامتياز كسب شدهامتياز كامل
·  نظام رسيدگي به شكايات در بيمارستان استقرار يافته است.   16      16
·  گروه آموزش به بيمار (زيركميته بهبود كيفيت) در بيمارستان وجود دارد   5      5
·  بيمارستان داراي برنامه مدون جهت آگاه سازي بيماران و همراهان در ارتباط با حقوقشان و همچنين خدمات درماني و غير درماني  قابل ارائه مي باشد. *           
·  برنامه آموزش به بيمار درحين بستري در بيمارستان استقرار يافته است   23      23
·  بيمارستان داراي برنامه اي  جهت ارائه مراقبت هاي پس از ترخيص مي باشد. * (در بيمارستانهاي روانپزشكي دستورالعمل پس از ترخيص بيماران رواني اداره سلامت روان قابل اجرا مي باشد و بر آن اساس امتياز مي گيرد)   20      20
·  دستورالعمل رفتار با كودك ابلاغ شده  اداره سلامت روان وزارت بهداشت در بيمارستان اجرا شده است   10      10
·  برنامه  رضايت سنجي بيماران در بيمارستان استقرار يافته است.   3.5      3.5
·  نظام رسيدگي به شكايات در بيمارستان استقرار يافته است.   4      4
·  گروه آموزش به بيمار (زيركميته بهبود كيفيت) در بيمارستان وجود دارد           
·  بيمارستان داراي برنامه مدون جهت آگاه سازي بيماران و همراهان در ارتباط با حقوقشان و همچنين خدمات درماني و غير درماني  قابل ارائه مي باشد. *   21      21
·  برنامه آموزش به بيمار درحين بستري در بيمارستان استقرار يافته است   36      36
·  بيمارستان داراي برنامه اي  جهت ارائه مراقبت هاي پس از ترخيص مي باشد. * (در بيمارستانهاي روانپزشكي دستورالعمل پس از ترخيص بيماران رواني اداره سلامت روان قابل اجرا مي باشد و بر آن اساس امتياز مي گيرد)   10      10
·  دستورالعمل رفتار با كودك ابلاغ شده  اداره سلامت روان وزارت بهداشت در بيمارستان اجرا شده است   10      10
·  برنامه  رضايت سنجي بيماران در بيمارستان استقرار يافته است.   6.5      6.5
جمع كل   165      165
 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version