شرح وظايف مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1-بازرسي از آزمايشگاهها اعم از دولتي ، غيردولتي ، بيمارستان ، درمانگاه ، مراكز جراحي محدود 

2-هماهنگي با آزمايشگاه مرجع سلامت جهت اعمال كنترل كيفي خارجي

3-هماهنگي با سازمانهاي درون بخشي جهت اعمال نظارت

4-رسيدگي به شكايات و دريافت شكواييه از سوي مراجعين به آزمايشگاههاي تحت پوشش

5-تذكرات شفاهي و كتبي لازم به مسئولين فني آزمايشگاهها

6-بررسي درخواستهاي تأسيس

7-جمع آوري مدارك جهت طرح در كميسيون قانوني ماده 20 آزمايشگاهها

8-صدور پروانه هاي تأسيس ومسئوليت فني 

9-پاسخ به استعلام دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و ايران

10-صدور حكم مسئوليت فني موقت جهت آزمايشگاههاي خصوصي

11-صدور موافقت اصولي

12-بازديد اوليه از مكانهاي پيشنهادي جهت تأسيس آزمايشگاه

13-بررسي نقشه پيشنهادي آزمايشگاه

14-بازديد نهايي از آزمايشگاههاي درحال تاسيس

15-ارزشيابي بيمارستانهای تحت پوشش

16-برنامه ريزي جهت نيازهاي آزمايشگاه هاي دولتي تحت پوشش از نظر پرسنل فني

17-هماهنگي لازم با مسئولين بيمارستان هاي تابعه جهت تامين نيروي فني آزمايشگاهها

18-برنامه ريزي  جهت جذب نيروي فني مشمولين طرح نيروي انساني

19-تعيين محل خدمت پرسنل طرحي ، رسمي و هماهنگي جهت جابجايي (انتقال ، ماموريت)

20-مكاتبه با آزمايشگاههاي خصوصي جهت ارسال مدارك پرسنل فني وضبط در پرونده مربوطه

21-برنامه ريزي جهت اجراي سياست هاي وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازي آزمايشگاهها

22-شركت فعال كليه پرسنل اداره آزمايشگاهها در اجراي استانداردسازي آزمايشگاهها

23-برنامه ريزي جهت راه اندازي آزمايشگاه رفرانس دانشگاه (تأمين اعتبارات مالي ، خريد تجهيزات لازم ، تأمين نيروي انساني و...)

24-برگزاري دوره هاي آموزش استانداردسازي

25-تشكيل گروه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف واستفاده از اساتيد مجرب هر رشته

26-تهيه بخشنامه ها ، دستورالعمل هاي آموزشي ، جزوات وCD ها و ارسال به آزمايشگاه هاي تابعه

 

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version