آيين نامه راه اندازي مركز MMT مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
فصل اول- تعاريف

ماده 1- مركز درمان سوء‌مصرف مواد (كه منبعد در اين آيين‌نامه مركز ناميده خواهد شد): به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم‌زدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمان‌هاي غيرداروئي و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست،‌ درمان سم‌زدائي و نگهدارنده (طولاني‌مدت) را با داروي آگونيست افيوني براي درمان سرپائي معتادان دارا باشد. كليه اين خدمات بايد منطبق با پروتكل درمان سوء‌مصرف مواد (كه توسط معاونت سلامت ابلاغ مي‌گردد) باشد

.ماده 2- واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (كه منبعد در اين آيين نامه واحد ناميده خواهد شد): زير مجموعه مركز بوده و تحت نظر پرسنل درماني، درمان سم‌زدايي ‌و درمان‌ نگاه‌دارنده با داروهاي ‌آگونيست ‌افيوني را ارائه مي‌دهد.

ماده 3- مركز قمر: به ‌مركز ثابت يا سياري گفته مي‌شود كه زير نظر مستقيم و با مسئوليت مركز درمان سوءمصرف مواد، در مناطق سخت‌دسترس از جمله روستاها و حاشية شهرها كه فاقد مراكز دولتي يا متقاضي تأسيس در بخش خصوصي هستند، با شرايطي كه در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست آمده است، ارائه خدمت مي‌نمايد.

ماده 4- الف- سم‌زدائي (بازگيري): به ‌مجموعه ‌اقدامات ‌درماني ‌بمنظور رفع ‌وابستگي ‌فيزيكي ‌به مواد اعتيادآور گفته مي‌شود. ب- سم‌زدائي‌سريع وفوق‌سريع: روشي ازسم‌زدائي است كه بكمك داروهاي آنتاگونيست افيوني و رخوت‌زائي(Sedation) يا بيهوشي، دورة سم‌زدائي را به 3-2 روز (سريع) و كمتر از 12 ساعت (فوق سريع) كاهش مي‌دهند.

ماده 5- پيشگيري ازعود: به مجموعه اقدامات داروئي و غيرداروئي جهت پيشگيري از مصرف مجدد مواد اعتيادآور اطلاق ميشود.

ماده 6- درمان نگهدارنده (جايگزين): به درمان طولاني‌مدت (بيشتر از 6 ماه) با داروهاي شبه‌افيوني گفته مي‌شود كه بعضاً سالها بطول مي‌انجامد و هدف آن جلوگيري از مصرف غير‌قانوني مواد افيوني  توسط بيمار مي‌باشد. مشروح روش‌هاي سم‌زدائي و پيشگيري از عود در پروتكل درمان سوء‌مصرف مواد آمده‌است.

ماده 7- تعريف داروي ‌آگونيست ‌افيوني مطابق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست مي‌باشد.

ماده 8- به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين آيين‌نامه به اختصار وزارت و به ‌دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي‌وخدمات بهداشتي درماني به‌ اختصار دانشگاه اطلاق ‌خواهد شد.

فصل دوم- شرايط تأسيس و بهره برداري

ماده 9- اجازه تأسيس مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها خواهد بود.تبصره- هر پزشك مي‌تواند به تنهائي نيز متقاضي تأسيس مركز باشد لكن در مورد ديگر متقاضيان مطابق تبصره 1 ذيل ماده 3 آئين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها رفتار خواهد شد.

ماده 10- علاوه بر متقاضيان مشمول مادة 9، همة بيمارستان‌هاي عمومي، بيمارستان‌هاي تخصصي اعصاب و روان، درمانگاه‌هاي عمومي، مراكزجامع توانبخشي و درمانگاه‌هاي تخصصي مغز اعصاب و روان مي‌توانند افزايش بخش درمان سوء‌مصرف مواد را تقاضا نمايند. تبصره- مراكز مشاوره‌ بيماريهاي رفتاري دانشگاه (مراكز بهداشتي درماني مرجع يا درمانگاه مثلثي)، درمانگاه‌هاي ‌سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي ‌كشور، مراكز درمان‌ و بازتواني معتادان‌ سازمان بهزيستي كشور (دولتي و خصوصي) و مراكز گذري كمك‌رساني به معتادان خياباني(DIC) معادل مركز ارزيابي شده و نيازي به اخذ پروانه بهره‌برداري مركز ندارند، لكن براي آنها اخذ مجوز راه‌اندازي واحد الزامي است.

ماده 11- مجوز بهره برداري منوط به‌ تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات پزشكي و همچنين رعايت ساير اصول مورد توجه اين آيين‌نامه توسط مؤسس/ مؤسسان (و تأييد وضعيت ساختماني، بهداشتي ، پرسنلي و تجهيزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت ) خواهد بود.

ماده 12- درمان سم‌زدائي سريع (RD) و فوق سريع (URD) صرفاً در مراكز بيمارستاني و با شرايط مندرج در پروتكل درمان سوء‌مصرف مواد ميسر است.

ماده 13- تنها بيمارستان‌هاي عمومي و بيمارستان‌هاي تخصصي اعصاب و روان با تسليم تقاضا به معاونت درمان دانشگاه ذيربط و متعاقباً بررسي و تصويب كميسيون قانوني مادة 20 جهت اضافه نمودن مركز درمان سوء‌مصرف مواد به پروانه تأسيس و رعايت مفاد پروتكل درمان سوءمصرف مواد مي‌توانند اقدام به سم‌زدائي بيماران به روش URD بنمايند.

ماده 14- چنانچه مؤسس/ مؤسسان همزمان متقاضي درمان با داروهاي آگونيست افيوني نيز باشند، مطابق با فصل 8  اين آيين‌نامه بايد مجوز جداگانه‌اي دريافت كند. فصل سوم _ شرايط و وظايف مؤسس/ مؤسسان

ماده 15-شرايط و وظايف مؤسس/ مؤسسان مطابق آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها خواهد بود. فصل چهارم _ شرايط و وظايف مسئول يا مسئولان فني مركز

الف- شرايط:

ماده 16- مسئول فني مركز علاوه بر شرايط مندرج در آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بايد متخصص روانپزشكي يا پزشك دوره ديده باشد.

ماده 17- دورة آموزشي مورد نياز پزشكان بشرح زير است:- يك ‌دورة آموزش كارگاهي نظري 3 روزه (مشتمل بر 20 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي مصوب معاونت آموزشي و امور دانشجوئي (كد 3301094 و كد 3301095) يا دوره‌هاي آموزشي مشابه چنانچه توسط معاونت آموزشي و امور دانشجويي معادل كدهاي فوق ارزيابي گردد.-يك ‌دورة آموزش ‌عملي 14 روزه ‌در مراكز آموزشي منتخب ‌درمان ‌سوء‌مصرف‌ مواد وفق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (مراكز منتخب جهت آموزش عملي، همه ساله توسط ادارة پيشگيري و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه معرفي مي‌گردد). تبصره 1- گواهي دوره‌هاي آموزشي نظري 3 روزه از نظر رعايت سرفصل آموزشي بايد به تأييد معاونت‌ آموزشي دانشگاه محل برگزاري دوره برسد. بديهي است كه گواهي صادره معاونت آموزشي هر دانشگاه‌ براي معاونت درمان دانشگاه‌هاي سراسر كشور قابل پذيرش خواهد بود.     تبصره 2- گذراندن دوره آموزشي 3 روزه نظري براي روانپزشكان الزامي نبوده لكن گذراندن دوره آموزشي عملي 14 روزه براي آنان الزامي است.تبصره 3- گواهي دوره‌هاي آموزشي عملي 14 روزه صادره توسط هريك از مراكز آموزشي منتخب، در معاونت درمان همة دانشگاه‌ها مورد قبول خواهد بود. تبصره 4- پزشك مسؤل فني مركز، در دوره‌هاي بازآموزي 5 سالة خود بايد حداقل 50 امتياز از برنامة مدون بازآموزي را به برنامه‌هاي آموزشي در زمينة  اعتياد، روانپزشكي و عفوني (ايدز و هپاتيت) اختصاص دهند.

 ب- وظايف:

ماده 18- مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها خواهد بود بعلاوه مسئول فني مركز بايد كتباً  ‌اجراي پروتكل‌هاي ‌درماني اين‌ وزارت ‌را تعهد نمايد. فصل پنجم_  شرايط و وظايف كادر نيروي انساني

الف- شرايط:       

ماده 19- پرسنل درماني مركز (به ازاء هر نوبت كاري) بايد حداقل 3  نفر شامل افراد زير باشد.  - روانپزشك يا پزشك  دوره ديده حداقل يك نفر- روانشناس باليني/ مشاوره(واجد مدرك كارشناسي يا بالاتر)دوره‌ديده حداقل يك نفر - پرستار/بهيارحداقل يك نفر حضور مددكار اجتماعي توصيه مي‌شود ولي الزامي نيست.

ماده 20- پزشكان شاغل در مركز علاوه بر شرايط كلي مندرج در آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بايد روانپزشك يا پزشك دوره ديده (مطابق ماده 17 ) باشد.

ماده 21- دوره‌هاي آموزشي مورد نظر براي روانشناس باليني/ مشاوره بشرح زير است:- دورة آموزشي كارگاهي نظري (16 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي معاونت آموزشي و امور دانشجوئي- دورة آموزشي كارگاهي عملي (8 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي معاونت آموزشي و امور دانشجوئي (مراكز منتخب جهت آموزش عملي، همه‌ساله توسط ادارة پيشگيري و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه‌ها معرفي مي‌گردد).تبصره- ‌درصورت نداشتن ‌روانپزشك دائمي، جهت مشاوره‌ از ‌روانپزشك ‌قراردادي (حضوري/ غيرحضوري)  در مركز استفاده شود (اما در صورت عدم حضور روانپزشك در شبكه ‌بهداشت  درمان شهرستان،  مي‌توان بيمار را با برگة  ارجاع  به شهرستان همجوار  اعزام  نمود).

ب- وظايف:

ماده 22- وظيفه پزشك درمان بيماران مطابق پروتكل درمان سوءمصرف مواد مي‌باشد.

ماده 23- وظايف روانشناس باليني/ مشاوره دوره‌ديده شامل موارد زير مي‌باشد:1- مشاورة اعتياد و پيشگيري از عود   2- مشاورة كاهش آسيب درصورت نياز   3- آموزش خانواده 4- هدايت گروه و انجام گروه‌درماني   5- مشاورة پيش و پس آزمونHIV

ماده 24- وظيفة پرستار اجراي دستورات پزشك در حيطة شرح وظايف مصوب مي‌باشد.

ماده 25- وظيفة مددكار اجتماعي پيگيري بيماران و درصورت نياز بازديد منزل و محيط كار و كمك به رفع مشكلات اجتماعي بيمار مي‌باشد. فصل ششم_  شرايط ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي

ماده 26-  شرايط ساختماني و تأسيساتي مركز مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بوده، لكن حداقل سطح كلي زيربنا 70 مترمربع (و شامل اتاق معاينه پزشك به متراژ حداقل 8 مترمربع، اتاق روانشناس/مشاوره حداقل 8 مترمربع، اتاق دارو حداقل 8 مترمربع، اتاق مراقبت‌هاي پرستاري و احياء حداقل 10 مترمربع، اتاق انتظار با قابليت  استفاده جهت گروه‌درماني در ساعات خاص حداقل  16  مترمربع و سرويس‌هاي بهداشتي) محدود خواهد بود.تبصره- مركز بايد به وسايل كامل احياء مجهز باشد.  فصل هفتم _ مقررات عمومي

ماده 27-  حداقل ساعات فعاليت مركز يك نوبت كاري (صبح / عصر) خواهد بود. فعاليت مركز در نوبت كاري شب مجاز نيست.

ماده 28- ديگر مقررات عمومي مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها خواهد بود. فصل هشتم- درمان با داروهاي آگونيست افيوني

ماده 29- درمان سم‌زدائي و نگهدارنده با داروهاي آگونيست افيوني تنها در مركز و يا مركزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي مي‌شود، و واجد شرايط مندرج در اين فصل باشد، امكان‌پذير خواهد‌بود. 

ماده 30- مراكز درمان سوءمصرف مواد و مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي شده‌اند‌ براي درمان سم‌زدائي و نگهدارنده با داروهاي آگونيست افيوني بايد مجوز جداگانه‌اي به نام واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را اخذ نمايند.

ماده 31- براي درمان با داروهاي آگونيست افيوني كميته‌اي به نام  «كميتة منطقه‌اي نظارت بر واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست» (متشكل از معاون درمان دانشگاه بعنوان رئيس، معاون بهداشتي دانشگاه، معاون/مدير داروي دانشگاه، معاون پيشگيري بهزيستي استان، مدير گروه روانپزشكي يا يك روانپزشك با حكم رياست دانشگاه و مدير درمان دانشگاه بعنوان دبير كميته) تشكيل و نظر مشورتي خود را در خصوص صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق برآورد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست به كميسيون قانوني ماده 20 اعلام خواهد كرد. روند نظارت كميته مستمر بوده و در طول سال نيز تداوم خواهد داشت و نتايج آن در تمديد سالانه فعاليت واحدها موثر خواهد بود. تركيب تيم نظارتي و سياست‌هاي مربوطه نيز مطابق مصوبات كميته خواهد بود. كميته مذكور به اختصار كميتة ماده 31 ناميده خواهد شد.تبصره- كميتة ماده 31 مي‌بايست حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه دهد و درخواستهاي متقاضيان واحد را با فرجه زماني حداكثر دوماه بررسي و اعلام نظر نمايد.

ماده 32- معيارجمعيتي راه‌اندازي واحد اعم ‌از خصوصي ‌و دولتي (واحد به ازاء جمعيت)، رتبة‌ واحد (1، 2 و 3) و حداقل فاصله ‌جغرافيائي از واحد مجاور مطابق مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست خواهد بود.

ماده 33- در ابتدا واحد با رتبه3 راه‌اندازي مي‌شود و براي ارتقاء به رتبه‌هاي بالاتر (به ترتيب 2 و 1) ‌بايد شرايط مندرج در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را احراز نمايد. در شرايط‌ خاص (ازجمله در واحدهاي‌ پايلوت ‌فعال ‌فعلي)، مي‌توان با تصويب كميتة ماده 31، مجوز واحد با رتبة 2 و 1  صادر نمود.

ماده 34- مراكز و درمانگاه‌هاي دولتي و خصوصي كه تاكنون مجاز به درمان سوءمصرف مواد با داروهاي آگونيست افيوني بوده و سهمية داروي آگونيست افيوني دريافت مي‌نموده‌اند، از زمان اعلام كتبي معاونت درمان/دارو دانشگاه مربوطه موظفند تقاضاي راه‌اندازي مركز و واحد را به معاونت درمان دانشگاه ارائه نمايند. تبصره1-  درمانگاه‌هاي آزمايشي (پايلوت) طرح متادون دانشگاه‌ها (دولتي)، همچنين درمانگاه‌هاي خصوصي و مطب‌هاي آزمايشي (پايلوت) طرح‌ متادون، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه از دفتر سلامت رواني اجتماعي و مدارس مجوز اخذ نموده‌اند، موظفند تا حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به اخذ پروانة راه‌اندازي مركز و مجوز واحد از دانشگاه اقدام نمايند و چنانچه به هر دليلي در زمان مقرر (6 ماه)، راه‌اندازي واحد ميسر نگرديد، معاونت درمان دانشگاه مربوطه موظف به ساماندهي بيماراني كه تحت درمان نگهدارنده با داروي آگونيست افيوني بوده‌اند، مي‌باشد.تبصره 2-  درمانگاه‌هاي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و مراكز دولتي درمان‌ و بازتواني معتادان سازمان بهزيستي كشور موظفند تا حداكثر يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به اخذ مجوز واحد از دانشگاه اقدام نمايند. اين مهلت زماني براي آن دسته از مراكز خصوصي درمان‌ و بازتواني معتادان‌ سازمان بهزيستي كشور كه بر اساس نظر كميتة ماده 31 مازاد بر نياز شناخته نشده‌ا‌ند، 6 ماه خواهد بود.تبصره 3-  تمام مراكز و متقاضيان تأسيس واحدها از جمله مراكز مشمول تبصره ذيل ماده 10  كه تقاضاي تأسيس واحد آنها به تأييد كميتة ماده 31 رسيده در زمان انتظار براي سپري شدن مراحل اداري صدور مجوز واحد نيز، موظف به سپردن تعهد كتبي رعايت پروتكل درمان سوءمصرف مواد و پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست مي‌باشند.

 ماده 35- مجوز واحد پس از تأييد كميتة ماده 31 دانشگاه توسط معاون درمان/ سلامت دانشگاه  صادر خواهد شد. ادارة صدور پروانه‌هاي  وزارت، نمونه مجوزهاي موضوع اين آيين‌نامه را طراحي خواهد نمود.

ماده 36- جهت ارائه خدمت به معتادان در مناطق سخت‌دسترس از جمله روستاها و حاشية شهرها كه فاقد مراكز دولتي يا متقاضي تأسيس در بخش خصوصي هستند، كميتة مادة 31 مي‌تواند بسته به نياز، از ميان واحدهاي فعال داوطلب، راه‌اندازي يك يا چند واحد قمر را در آن مناطق به كميسيون قانوني ماده 20 پيشنهاد نمايد (جزئيات در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست آمده است).

ماده 37- اعتبار مجوز مركز مطابق آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها و  اعتبار مجوز‌  واحد، يكساله بوده و تمديد آن منوط‌ به اجراي دقيق مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست و رعايت ضوابط ‌اين‌ آيين‌نامه، ازطريق دانشگاه ‌مربوطه ‌خواهد بود.

ماده 38_ شرايط و وظايف مسئول واحد: مسئول واحد  همان  مسئول فني مركز مي‌باشد كه داراي مجوز واحد خواهد بود. لذا مسئول واحد علاوه بر شرايط و وظايف ذكر شده در فصل 4 ‌بايد واجد موارد ذيل باشد.

الف- شرايط:

 بايد دوره‌هاي آموزشي را وفق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست در مراكز منتخب مندرج در ماده 17 و تبصره‌هاي ذيل آن گذرانده باشد (بديهي است مسئولان فني مراكز قبلاً دوره آموزشي مذكور را جهت راه‌اندازي مركز گذرانده‌اند لكن مسئولان فني مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي مي‌شود موظفند آموزشهاي نظري و عملي مطابق ماده 17 و تبصره‌هاي ذيل آن را بگذرانند).

ب- وظايف:

1-  رعايت مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را بطوركتبي تعهد نمايد.2-  بايد مسئوليت ‌امور فني پزشكي واحد و ‌رعايت موازين‌ حقوقي و قانوني شامل موارد زير را بعهده گيرد:-  تحويل ‌گرفتن داروهاي آگونيست ازمديريت دارويي دانشگاه مربوطه-  نظارت بر تجويز داروهاي آگونيست افيوني-  نظارت ‌بر ارائه داروي ‌آگونيست درحضور پرسنل (طبقپروتكل درمان وابستگي به‌مواد افيوني با داروهاي‌آگونيست)-  نظارت بر نحوه درمان بيماران و شرايط بردن داروي آگونيست به منزل-  ارائه گزارش صحيح  كتبي ماهانه مصرف داروي آگونيست به مديريت دارو و غذا دانشگاه مربوطه و اداره كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت-  ‌نظارت ‌بر انجام ‌ساير اقدامات كاهش‌آسيب ‌در واحد (طبق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست)- تحويل گرفتن دفتر ثبت داروهاي مخدر از مديريت دارويي دانشگاه- نظارت بر چگونگي ثبت داروهاي آگونيست افيوني مصرفي در دفتر ثبت داروهاي مخدر- ارائه دفتر ثبت داروهاي مخدر به دانشگاه هنگام گرفتن مجدد سهميه داروهاي آگونيست افيونيتبصره- مسئولان فني مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي شده‌اند موظفند رعايت مفاد پروتكل درمان سوءمصرف مواد وپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را بطوركتبي تعهد نمايند.

ماده 39- شرايط و وظايف پزشكان شاغل در واحد: الف- شرايط:  دوره‌هاي آموزشي (طبق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست) را گذرانده باشند.ب- وظايف:-  رعايت مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را كتباً تعهد نمايد.-  تحت نظارت مسئول واحد انجام وظيفه نمايد.تبصره- پزشكان شاغل در مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي شده‌اند موظفند آموزشهاي نظري و عملي مطابق ماده 17 و تبصره‌هاي ذيل آن را بگذرانند همچنين ملزم به سپردن تعهد كتبي مبني بر رعايت مفاد پروتكل درمان سوءمصرف مواد وپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست مي‌باشند.

ماده 40- كادر نيروي انساني:

-       همان کادر نيروی انسانی مرکز کفايت میکند.- در روزهاي تعطيل واحد داير بوده  و بايد علاوه‌بر مسئول فني، حداقل يك پرستار/بهيار حضور داشته باشد.تبصره1-  شرايط نيروي انساني مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي مي‌شود بايد حداقل مطابق فصل پنجم آئين‌نامه باشد.تبصره2-  پرسنل درماني واحد با رتبه 2 و 1 مطابق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست خواهدبود.

ماده 41- امكانات واحد علاوه بر امكانات مركز بايد شامل موارد زير باشد:

-  گاوصندوق جهت نگهداري قرص‌هاي آگونيست افيوني و همچنين مكان مناسب جهت نگهداري شربت آگونيست-  رايانه با امكان دسترسي به شبكه اينترنت جهت گزارش هفتگي موارد درمان به مركز رايانه‌اي وزارت-  ابزار مورد نياز براي پودر كردن قرص‌هاي متادون- ليوان يكبار مصرف براي تهيه محلول متادون و آب  در واحد و ظرف در‌دار براي‌ بردن دارو به منزل  فصل نهم_  تخلفاتماده 42- چنانچه مسئولان مركز اعم از مؤسس/ مؤسسان، مسئول فني وغيره از ضوابط تعيين شده در اين آيين‌نامه و يا دستورالعمل‌هاي علمي- اجرائي  ابلاغي توسط وزارت تخطي نمايند به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:الف- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسة بازرسي توسط وزارت يا دانشگاه مربوطه ب- تذكر كتبي ‌توسط ‌وزارت ‌يا دانشگاه ‌مربوطه ‌تا ‌دو نوبت ج- قطع سهميه داروي آگونيست افيوني (براي واحد)د- لغو موقت يا دائم مجوز واحد توسط وزارت يا كميتة ماده 31 ه لغو موقت يا دائم مجوز مركز توسط وزارت يا كميتة ماده 31 و- درصورت تكرار تخلفات و عدم توجه به‌ اخطارهاي شفاهي/ كتبي قبلي، تخلفات افراد توسط وزارت يا دانشگاه حسب مورد به كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات يا مراجع ذي‌صلاح قضائي ارجاع مي‌شود. تبصره 1- واحدهايي كه در مراكز مشمول تبصره ذيل ماده 10 راه‌اندازي شده‌اند، نيز از بعد نظارتي زير نظر  معاونت درمان دانشگاه، كميتة ماده 31 و وزارت خواهند بود.تبصره 2- بازرسان وزارت يا دانشگاه مربوطه بايد موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانوني، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بطور مشخص در صورتجلسات و مكاتبات مربوطه قيد نمايند.تبصره 3- در صورت احراز خروج ‌يا فروش غيرقانوني ‌داروي آگونيست افيوني توسط كاركنان واحد، مسئوليت‌ آن علاوه بر شخص‌ خاطي، متوجه ‌مسئول واحد بوده و مطابق قانون مبارزه ‌با‌ مواد مخدر، موضوع توسط وزارت يا دانشگاه به ‌مراجع ذيصلاح قانوني ‌ارجاع مي‌شود. اين آيين‌نامه مشتمل بر 9 فصل،

42 ماده و 19 تبصره در تاريخ         به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء خواهد بود. اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه‌هاي شمارة 7844 مورخ 27/6/78 و شمارة 14190/ب/س مورخ 8/11/80 و 1069/8/س مورخ 15/1/84 مي‌گردد. همچنين ساير آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير، ملغي مي‌گردد. تمديد اعتبار پروانه‌هاي صادر شده بر اساس آيين‌نامه‌هاي سابق منوط به رعايت مفاد اين آيين‌نامه خصوصاً گذراندن دوره‌هاي بازآموزي مي‌باشد. تحويل داروهاي آگونيست افيوني توسط معاونت/ مديريت داروي دانشگاه براي درمان سوء‌مصرف مواد صرفاً به دارندگان مجوز واحد مجاز خواهد بود»

دكتر لنكراني

وزير

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version