آشنايي با واحد اعتبار بخشي

آشنايي با واحد اعتبار بخشي

دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای عمل  به مأموریت اصلی خود که اعمال نظارت و کنترل جهت اطمینان از ارائة خدمات مراقبتی کیفی، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز است، ضمن سیاستگذاری در راستای اهداف عالیه نظام سلامت، جایگزینی مدل اعتباربخشی را به جای ارزشیابی مراکز درمانی کشور، از سه سال پیش در دستور کار خود قرار داده است. اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و درنظرگرفتن پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند، جهت تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزة مراقبتی یاری می نماید. واحد نظارت و اعتبار بخشي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود نيز در راستاي استقرار استاندارد هاي اعتبار بخشي در مراكز تحت پوشش خود انجام وظيفه مي نمايد و كارشناسان حوزه نظارت و اعتبار بخشي اين معاونت بازديد هاي مدون و برنامه ريزي شده اي را از كليه بيمارستان هاي تحت پوشش انجام مي دهند.

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version