شرح وظايف
اداره بازرسی و نظارت:
1-بازدید و بازرسی(از بيمارستانها درمانگاهها مراكز جراحي محدود-مطبها- موسسات و دفاتر كار ):
  الف) روتین و دوره ای
  ب) رسیدگی به شکایات
  ج) مقدماتی
                        1-تایید محل
                        2- تایید تجهیزات
                        3- عملکردی
   د) افزایش بخش
   و) بررسی گزارشات مردمی و سازمانهای
 

   ه) منطقه ای
2- تحویل گواهی فوت به پزشکان ، درمانگاهها و بيمارستانها

3- صدور گواهی جهت تایید فعالیت و اشتغال
4- تایید اعلام نیاز مراکز
5- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کلیه کارشناسان
 
6- انجام طرحهای تحقیقاتی
7- ارائه راهنمایی و مشاوره به مراجعین در خصوص استانداردها و آیین نامه های نظارتی
8- اعلام آخرین بخشنامه ها و آئین نامه های وزارت متبوع به مراکز تحت پوشش
9- برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت  روسا ومسئولین فنی مراکز تحت پوشش
10- اعلام تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی به مراکز و مراجعین
11- ارسال آمار فعالیتها به مراکز ذیصلاح
12- شرکت در جلسات دادگاهها و ارائه نظرات کارشناسی
13- تهیه چک لیست و فرمهای بازدید از مراکزتحت پوشش
14- رسیدگی به شکایات مالی از مراکزو ارسال شکایات عملکردی به سازمان نظام پزشکی
15-  اعلام نواقص مراکز درمانی بصورت کتبی و در صورت تکراردعوت فرد خاطی به معاونت و اخذ تعهد محضری
16- اقدام به تعطیلی محلهای غیر مجاز و پلمب آنها با دستور قضایی
17-ارائه پرونده های متخلفین به تعزیرات و کمیسیون ماده 11
18- شرکت در کارگاهها و جلسات آموزشی جهت ارتقاء شغلی
19- برگزاري جلسات شوراي درمان مراكز دانشگاهي بصورت ماهانه و مراكز غير دانشگاهي هر سه ماه يكبار
20- برگزاري جلسات مشترك بيمه اي با روساي مراكز و رابطين مراكز
 
21- جمع آوري آمار هفتگي اعمال جراحي مراكز به تفكيك پزشك
22- تهيه شناسنامه جامع مراكز دانشگاهي و بروز گردن آن
23- انجام بازديدهاي مشترك با دفتر پرستاري و معاونت بهداشت در خصوص پسماندها – زباله هاي عفوني- كنترل عفونت وطرحهاي مشترك با معاونت بهداشت
 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version