شرح وظايف
مرکز تعالی خدمات بالینی:
1-نیازسنجی و تعیین اولویت های تدوین راهکارهای بالینی بر اساس تحلیل وضعیت موجود براي پزشكان، پرستاران و ارائهدهندگان خط اول خدمات باليني
2-
مرور منابع اطلاعاتی جهت استخراج شواهد مرتبط با موضوعات طرح شده و تحلیل آنها 
3-
مطالعه هزينه مسيرهاي باليني 
4-
جلب مشارکت گروههای بالینی در جهت نقد گزینه ها و نهاييسازي راهكار 
5-
نظارت بر حسن اجرای سیاست های تدوین شده و دریافت بازخور با همكاري كميته مميزي
6-
تحلیل وضع موجود شامل نیازسنجی هزینه بار بیماریها
7-
تعیین اولویتهای فن آوری
8-
تعیین گستره با توجه به سؤال عرصه سیاست گذاری اجتماعی
9-
مرور نظام مند منابع 
10-
تعیین اثربخشی مداخلات و سنجش مطلوبیت
11-
هزینه یابی مداخلات مورد مقایسه
12-
تعیین کسر هزینه اثربخشی یا هزینه مطلوبیت
13-
مدل سازی و تحلیل آماری
14-
تحلیل ارزشی درباره گروه های هدف
15-
ارائه گزارش و تطبیق با مخاطبین مختلف
16-
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي تدوين شده توسط مركز
17-
تحلیل وضعیت مراکز درمانی در زمینه های
  • کیفیت ارائه خدمات بالینی 
  • تحلیل ساختار و فرآیندهای مراکز درمانی
18-جمع آوری داده  در زمینه پیآمدهای بالینی
19-
تدوين استانداردها با مرور منابع و... با همكاري كميته تدوين راهكار باليني
20-
هدفگذاري شاخصها در جهت رسيدن به استانداردهاي مطلوب
21-
ارائه راهكار و برنامهريزي براي پايش رسيدن به اهدافها
22-
تحلیل رویکردهای موجود به خطاهای پزشکی
23-
راهاندازي مطالعات كيفي در جهت ريشهيابي خطاها و نواقص موجود در سيستم  
24-
تحلیل وضعیت موجود در زمینه پژوهشهای سلامت
25-
بررسی همخوانی پژوهش ها با اولویت های نظام سلامت
26-
ارائه پيشنهاد انجام پژوهشهاي مرتبط با اولويتهاي نظام سلامت
27-
نظارت و ارائه مشاوره متدولوژيك در زمينه تطبيق اهداف با اولويتها 
28-
گردآوري دادهها و تحليل و جمعبندي اطلاعات
29-
ارائه بازخور به واحدهاي ذيربط 
30-
مديريت انجام پژوهشهاي در راستاي پاسخدهي به نيازهاي نظام سلامت
31-
تدوين طرحهاي HSR  
32-
تحليل اقتصادي سياستهاي سلامت
33
تعيين اولويتهاي بررسي مداخلات بر اساس نيازسنجي:
  • هزينه بيماري
  • بار بيماري
34-بسترسازي در جهت تحقق آرمانهاي اقتصاد درمان
35-
آموزش اقتصاد سلامت و مفاهيمي همچون كارآيي هزينه- اثربخشي و هزينه- مطلوبيت
36-
تحليل اقتصاد هنجاري

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version