آیین نامه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مراحل تاسیس و راه اندازي مرکز درمان سوء مصرف مواد

1- درخواست تاسیس مرکزدرمان سوء مصرف مواد توسط افراد متقاضی) پزشک عمومی یا روانپزشک

 2- ارائه توضیحات وراهنمایی باتوجه به بسته استاندارد به متقاضی

3- تکمیل مدارك مورد نیازبراساس بسته استاندارد (توسط متقاضی)

4- بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره نظارت بردرمان معاونت درمان

5- طرح موضوع در کمیسیون ماده 20 دانشگاه جهت صدور موافقت اصولی اعلام آن به موسس.

 6-تکمیل مدارك مورد نیازبراساس موافقت اصولی توسط موسس همچنین انجام بازدیدهاي لازم توسط اداره ارزیابی وصدورپروانهبهداشت محیطمدیریت فنی ازمحل مرکز(درصورت نیازرفع نواقص ازسوي موسس)

7- طرح موضوع در کمیسیون ماده 20 دانشگاه جهت صدور پروانه بهره برداری و مسئولین فنی

8- تحویل پروانه بهره برداري ومسئول فنی به موسس

9- ارائه درخواست صدور مجوز MMT توسط موسس

10- طرح موضوع در کمیسیون ماده 31 دانشگاه جهت صدور مجوز واحد MMT

11. مکاتبه با معاونت غذا ودارو جهت بر قراری سهمیه دارویی

 
 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version