عمده اقدامات انجام شده درخصوص حاكميت باليني

عمده اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در خصوص استقرار برنامه حاكميت باليني

تشكيل تيم حاكميت بالني در ستاد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

تعيين كارشناسان حاكميت باليني تمام وقت در ستاد هماهنگي برنامه حاكميت باليني

برگزاري جلسات هم انديشي در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با حضور كارشناسان مرتبط

تشكيل جلسات حاكميت باليني حداقل ماهيانه يكبار

برگزاري جلسات حاكميت باليني براي نمايندگان كليه بيمارستان هاي تحت پوشش

تدوين شرح وظايف ستاد، دفتر و كميته هاي حاكميت باليني بيمارستان ها

تدوين برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي حاكميت باليني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

انجام پايش و نظارت مستمر برنامه براساس چك ليست هاي وزارت بهداشت در جهت ارتقاي عملكرد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

زمينه سازي براي شناخت برنامه حاكميت باليني در بيمارستان هاي نحت پوشش با حضور مدير بيمارستان ،  مدير پرستاري ، سوپروايزر هاي آموزشي بمارستان ها

هماهنگي جهت تخصيص اعتبار و فضاي مناسب دفتر حاكميت باليني بيمارستان ها

ايجاد شبكه هاي ارتباطي فعال بين ستاد اجراي طرح و معاونت ها و مراكز درماني

تهيه جزوات آموزشي جهت اطلاع رساني برنامه حاكميت باليني

ارتباط مداوم و فعال با كارشناس مسئول كميته هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

ارتباط با دفاتر حاكميت باليني ساير دانشگاه هاارتباط مستمر با اداره حاكميت باليني وزارت متبوع

 
يكشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version