محورهاي 7 گانه برنامه حاكميت باليني

فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي محور هاي 7 گانه برنامه حاكميت باليني

مميزي باليني

تشكيل تيم مميزي باليني تعيين موضوع مميزي تعيين استانداردهابررسي وضعيت موجودمقايسه وضع موجود با استانداردهاطراحي و اجراي مداخلات لازممميزي مجدداطلاع رساني نتايج مميزي به كل مجموعه

مديريت خطر

تشكيل تيم مديريت خطر با اعضاي مشخصفرهنگ سازي و ايجاد عوامل مشوق سازماني براي مشاركت كاركنان در جهت كاهش خطاهاشناسايي و مديريت خطاهاطبقه بندي و تحليل خطاهاطراحي فرايندهايي براي رفع مشكلات و خطراتتدوين شاخص هاي گزارش خطاهاي پزشكيتدوين شاخص هاي پيشگيري از خطاهاي دارويي ارزيابي مجدد فرايند هاي درماني و تحليل اقدامات صورت گرفته در زمينه كاهش بروز خطاها

 تعامل با بيمار

ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت در دسترس قرارگيري اطلاعات به نحو مطلوب و به ميزان كافي براي بيماران و همراهانمطلع نمودن بيمار از روند درماني و وضعيت بهبود خودارائه خدمات مبتني بر احترام و حفظ حريم خصوصي و رعايت اصل راز داريآگاهي به بيمار در خصوص استقرار برنامه رسيدگي به شكايات مراجعيناستفاده از فرم هاي نظر سنجي براي دريافت نظرات و پيشتهادات بيماران

اثربخشي باليني

فعال سازي تمامي كميته هاي  مرتبط در زمينه اثربخشي بالينيبررسي علل ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان ها و انجام مداخلات در زمينه كاهش انساماندهي به وضعيت رضايت سنجي و تكريم مراجعين و ارتقاي واقعي انبررسي موارد مراجعه مجدد به بيمارستان و تحليل علل وقوع آن در جهت عملكرد بهتر درماني در بيمارستان ها 

آموزش و مهرات آموزي كاركنان

تشكيل كميته آموزش و پژوهش و ساماندهي به فعاليت هاي آموزشينياز سنجي آموزشي از پرسنل در خصوص اجراي برنامه حاكميت بالينيتهيه جزوات آموزشي مورد نياز پرسنل در تمامي رده هاي شغليبه روز رساني اطلاعات مورد نياز پرسنل برنامه ريزي آموزش پرسنل جديد الورود

مديريت نيروي انساني

تهيه شرح وظايف گروه هاي مختلف بيمارستانيتدوين فرايند هاي كاري پرسنلتدوين مسير ارتقاي شغلي كارمندانارزشيابي نحوه عملكرد پرسنلتدوين برنامه هاي حمايتي و رفاهي پرسنل

استفاده از اطلاعات

آموزش و توجيه پرسنل در رابطه با عملكرد سيستم HISآگاهي به پرسنل در خصوص اهميت ورود داده هاي بيمارستاني در اسرع وقت به سيستم HISارزشيابي و پايش اطلاعات ضروري بيمارستان از طريق سيستم HISاستفاده از سيستم HIS به منظور ارتقاي كيفيت خدمات درماني

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version