آشنايي با حاكميت باليني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

آشنايي با حاكميت باليني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به عنوان يكي از بيمارستان هاي منتخب در اجراي طرح حاكميت باليني بر اساس سياست هاي كلي كشور و وظايف تعيين شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در خصوص استقرار برنامه حاكميت باليني براساس آرمان هاي خود در نظر دارد با زمينه سازي و پياده سازي استانداردهاي نظام حاكميت باليني همواره سطح كيفيت خدمات خود را در سطح استاندارد قرار دهد و با ارائه خدماتي با بالاترين كيفيت رضايت بيماران و مراجعين خود را كسب كند هدف نهايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود جلب رضايت آحاد مشتريان خود و كمك به توسعه و استقرار برنامه حاكميت باليني به طور كامل ميباشد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در نظر دارد با اجراي طرح حاكميت باليني توانا در ارائه مراقبت هاي سلامت ، اثر بخش ، پاسخگو ، بيمار محور ، توانمند در مديريت و كاستن از خطاهاي پزشكي و داراي رتبه برتر در ارائه خدمات باليني در سطح منطقه شناخته شود

 
يكشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version