شاخصهاي تشويقي مراكزMMT مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تعيين شاخص‌ها وسيستم تشويقي مراكزي كه سطح بالاتري از خدمات راارائهمي‌دهند

1)آيا روانشناس در دوره هاي آموزش تئوري وعملي سوءمصرف مواد شركت داشته است.

2)آيا مددكار دردوره هاي آموزش تئوري وعملي سوء مصرف مواد شركت داشته است.

3)آيا پرستار/بهيار در دوره هاي آموزش تئوري وعملي سوءمصرف مواد شركت داشته است.

4)آيا تلويزيون،ويدئو،ياوسايل كمك آموزشي در مركز وجود دارد.

5)آيا برنامه تشويقي ازقبيل اردو،جشن و...براي بيماران انجام شده است.

6)آيا پژوهش خاصي در مركز انجام شده است.

7)آيا قانون وآئين نامه مرتبط با انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس وكليه شئونات حرفه اي واخلاقي در ارائه خدمات به مددجويان رعايت ميگردد.

8)آياهزينه درمان بيماران بي بضاعت، رايگان ويا تخفيف داده شده است.

9)آيا بيماران نيازمند جهت حرفه آموزي ويا دريافت تسهيلات به نهاد ذيربط معرفي مي شوند.

10)آيامراكز درمقابل حوادث بيمه مي باشند.

11)آيا كاركنان مركز داراي قرار داد مالي وپوشش بيمه مي باشند.

12)آيا مركز داراي برنامه هاي فرهنگي ومذهبي جهت بيماران مي باشد.

13)آيا مركز با گروههاي مجازNAويا كنكره66درارتباط مي باشد.

14)آيا جهت بيماران كارت شناسائي صادر ميگردد.

15)آيا مركز مطالعات پژوهشي وياانتشار پفليت وبرشور درزمينه درمان اعتياد داشته است.

16)آيا مركز مجهز به كتابخانه ونرم افزار هاي آموزشي مرتبط با سوءمصرف مواد مي باشد.

17)آيا درمركز امكانات ورزشي وتفريحي جهت مددجويان در نظر گرفته شده است.

18)آيا جلسات مستمر گروه درماني وخانواده درماني توسط روانشناس در مركز انجام مي شود.

19)آيا مركز مجهز به تجهيزات مورد نيازترالي اورژانس(دي سي شوك-ساكشن-مونيتور) وتجهيزات امنيتي مي باشد.

20)آيا باز خورد خدمات ارائه شده به بيماران درمركز،ثبت وپايش مي شود.

21)آيا درمركزدر خصوص ارتقاء سطح كيفي درمان بيماران خلاقيت مورد پذيرشي ارائه شده است.

22)آيادر مركز بيماراني بوده اند كه پاك شده باشند وازپروسه درمان خارج شده، ولي همچنان با مركز در ارتباط باشند.

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version